BeeSo Land
  Nhớ mật khẩu
Quên mật khẩu ?
Đăng ký
  YAHOO   SKYPE
0979 522 168
Pháp lý

Khi mua nhà cần tìm hiểu thông tin gì để không bị lừa?

Theo điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng khi đủ các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.


Luật đất đai sửa đổi 2013

Luật đất đai sửa đổi 2013

Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội : Luật đất đai

LUẬT

ĐẤT ĐAI

 

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI


Luật đất đai năm 2003

Luật đất đai năm 2003


LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.


Quy định chung về định giá bất động sản

Quy định chung về định giá bất động sản

Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân định giá bất động sản).


Quản lý nhà nước về sàn giao dịch bất động sản

Quản lý nhà nước về sàn giao dịch bất động sản

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hoặc thuê sàn giao dịch bất động sản của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản.